Kilka sposobów na wieczorne objadanie się

Kto z nas lubi jeść wie­czo­rem słone prze­ką­ski lub owoce? Albo ina­czej: kto z nas nie lubi, ale nie jest w sta­nie powstrzy­mać się od…

Cara Delevingne nową twarzą kampanii ‘DO YOU’ marki Puma

Świa­towy lider wśród marek spor­to­wych – Puma wpro­wa­dza kam­pa­nię ‘DO YOU’, któ­rej zada­niem jest inspi­ro­wa­nie kobiet i zwięk­sza­nie ich pew­no­ści sie­bie. Twa­rzą akcji jest top modelka,…

Pokaz TOPSHOP UNIQUE SS16 na London Fashion Week

Kolejny pokaz nie­zwy­kłej kolek­cji TOPSHOP UNIQUE SS17 za nami. Jej sty­li­styka to ewo­lu­cja arty­stycz­nej duszy z poprzed­niego sezonu. Inspi­ro­wana jest śmiałą sztuką Lin­der Ster­ling oraz…

NOWY ALBUM IMANY – “THE WRONG KIND OF WAR”

Imany, wła­ści­wie Nadia Mla­djao to fran­cu­ska pio­sen­karka uro­dzona 5 kwiet­nia 1979 w Mar­ti­gues. Począt­kowo modelka w agen­cji Ford Models Europe Agency, a po latach podró­żo­wa­nia…

OLENA — NOWE OBLICZE POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ

Kim jest Olena? To nie­ba­nalna pio­sen­karka, son­gw­ri­ter i skrzy­paczka. Wła­śnie odbywa swoją trasę kon­cer­tową po Pol­sce. Jej hit „Demon” pod­bija serca fanów sta­cji radio­wych, takich…

BACKSTAGE GOD SAVE QUEENS

Polacy mogą być dumni. 7 wrze­śnia 2016… Pol­ska, młoda i pręż­nie dzia­ła­jąca marka God Save Queens zapre­zen­to­wała swoją naj­now­szą kolek­cję bie­li­zny wiosna-lato 2017 pod­czas Fashion…

Zakupy w wersji luksusowej: przegląd warszawskich butików

1. vit­kAc Pozy­cja obo­wiąz­kowa na modo­wej mapie War­szawy. Od 2011 roku bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej luk­su­sowy dom mody w Pol­sce. Naj­więk­sze świa­towe marki w jed­nym miej­scu,…

Najmodniejsze meble w tym sezonie według redakcji Vers-24

Sezon jesienno-zimowy to czas dłu­gich wie­czo­rów, spę­dza­nych w towa­rzy­stwie dużych i cie­płych ple­dów, w ogrom­nych mięk­kich fote­lach z książką w ręku. Wtedy chęt­niej zapa­lamy pięk­nie…

OLENA — NOWE OBLICZE POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ

FUERZA I NOWE OBLICZE MAGDALENY BIAŁAS!

OUTSIDE POLAND! Poznajcie Magdę Nowicką


Vers24 diary

  • Warsaw Gallery Weekend trwaPolecamy! vers24vers24eventwarsawgalleryweekendwarsaweventartartsyinstaartvscoartvscopolskavscowarsaw
  • Dzie dobry pierwszego dnia kalendarzowej jesieni! Z tej okazji przypominamyhellip
  • Mamy juz zdjcia z kampanii KENZO x HM ktrej autoremhellip
  • frackowiakmagdalena to kolejna po Anji Rubik i Zuzie Bijoch polskahellip
  • Ogldamy kolekcje etampolska na jesiezim 2016 vers24vers24eventetampressdaynewcollectionstylefashionnewwebstagramfashiongrampinkcolorlingeryetamlingery
  • Doczamy si do akcji 2ininspire  Zgaszajcie swoje zdjcia 2increativeshellip

 

NOWY ALBUM IMANY – “THE WRONG KIND OF WAR”

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Trzech wielkich współczesnych malarzy, 4,1 miliona złotych i jeden widz

Cara Delevingne nową twarzą kampanii ‘DO YOU’ marki Puma

Świa­towy lider wśród marek spor­to­wych – Puma wpro­wa­dza kam­pa­nię ‘DO YOU’, któ­rej zada­niem jest inspi­ro­wa­nie kobiet i zwięk­sza­nie ich pew­no­ści sie­bie. Twa­rzą akcji jest top modelka,…

Pokaz TOPSHOP UNIQUE SS16 na London Fashion Week

Kolejny pokaz nie­zwy­kłej kolek­cji TOPSHOP UNIQUE SS17 za nami. Jej sty­li­styka to ewo­lu­cja arty­stycz­nej duszy z poprzed­niego sezonu. Inspi­ro­wana jest śmiałą sztuką Lin­der Ster­ling oraz…

BACKSTAGE GOD SAVE QUEENS

Polacy mogą być dumni. 7 wrze­śnia 2016… Pol­ska, młoda i pręż­nie dzia­ła­jąca marka God Save Queens zapre­zen­to­wała swoją naj­now­szą kolek­cję bie­li­zny wiosna-lato 2017 pod­czas Fashion…

Zakupy w wersji luksusowej: przegląd warszawskich butików

1. vit­kAc Pozy­cja obo­wiąz­kowa na modo­wej mapie War­szawy. Od 2011 roku bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej luk­su­sowy dom mody w Pol­sce. Naj­więk­sze świa­towe marki w jed­nym miej­scu,…

Cotton Essentials by MOYE

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­styczne formy oraz szla­chetne i uni­ka­towe mate­riały. Debiu­tancka kolek­cja marki oka­zała się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szybko pre­zen­tuje nowe…

Hit sezonu- różowa koszula

Gdy po raz pierw­szy poja­wiła się na poka­zie Gucci Spring 2016, zesta­wiona z krwi­sto czer­woną ołów­kową spód­nicą i eks­cen­trycz­nymi dodat­kami zda­wało się, że coś tak…

Kilka sposobów na wieczorne objadanie się

10 (nie)zwykłych warzyw, które pomogą Ci zadbać o zdrowie

Matcha i jej właściwości

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

Kosmetyki, w które warto zainwestować jesienią

JAK ZROBIĆ „MAKEup NO MAKEup”?

5 tricków, jak być szczęśliwą i przyciągać same dobre rzeczy każdego dnia

Efekt Kardashian” – źródło inspiracji czy zmora naszych czasów?

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?