Kosmetyki na zimę

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skó­ry waż­na jest każ­de­go dnia, nie­za­leż­nie od pory roku. Jed­nak zimą jest ona szcze­gól­nie nara­żo­na na szko­dli­we dzia­ła­nie nie­sprzy­ja­ją­cy­ch warun­ków atmos­fe­rycz­ny­ch: róż­ni­ce tem­pe­ra­tur,…

Charlotte Rouge / Winter Lingerie Collection

Limi­to­wa­na edy­cja zmy­sło­wej bie­li­zny Char­lot­te Rouge to lekar­stwo na nudę i zimo­we smut­ki. Świa­do­mo­ść, że pod gru­by­mi war­stwa­mi swe­trów i sza­li­ków kry­je się sek­sow­na koron­ka…

WISHBONE JESIEŃ – ZIMA 2016

Wnę­trza kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia w wiel­ko­miej­skim sty­lu to tło naj­now­szej sesji wize­run­ko­wej Wish­bo­ne. Mini­ma­li­stycz­na mar­ka biżu­te­rii jak zawsze zaska­ku­je wyczu­ciem sma­ku i wpi­su­je się z nowo­ścia­mi…

Bielizna – idealny prezent pod choinkę

Mała rze­cz, a cie­szy – czy ist­nie­je lep­szy spo­sób, by spra­wić uko­cha­nej oso­bie rado­ść i w pre­zen­cie pod cho­in­kę poda­ro­wać jej kom­plet ulu­bio­nej bie­li­zny? Zmy­sło­wa…

Właściwości odżywcze winogron

Wino­gro­na to naj­bar­dziej popu­lar­ne owo­ce na całym świe­cie. W zależ­no­ści od odmia­ny oraz zawar­to­ści barw­ni­ków owo­ce wino­ro­śli mogą mieć róż­ną bar­wę: od zie­lo­nej, przez róż­ne odcie­nie fio­le­tu,…

Bielizna jest głównym bohaterem kolekcji, w której zadbano o każdy szczegół

Ubra­nia z nowej kolek­cji Oysho sta­no­wią wizu­al­ny wszech­świat, w któ­rym dostrzec moż­na dba­ło­ść o szcze­gó­ły. Oysho two­rzy atmos­fe­rę peł­ną wra­żeń – od słod­ko­ści po naj­in­ten­syw­niej­szą…

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Tak jak woda per­fu­mo­wa­na zro­dzi­ła się z pew­ne­go wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa Pana Ala­ïi –„sce­ny, w któ­rej kubeł zim­niej wody wyla­ny na roz­grza­ną ścia­nę pokry­tą wap­nem…

Muffinki z twarogiem

Nie moż­na ich nie polu­bić, a dodat­ko­wo są wyjąt­ko­wo pro­ste i szyb­kie do przy­go­to­wa­nia. Mowa o prze­pysz­ny­ch babecz­ka­ch z dodat­kiem bia­łe­go sera. Ide­al­nie spraw­dzą się…

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa

Młodzi artyści: Tomasz Bieniek

BLOW Premium Trend Show


Vers24 diary

  • Takie miejsce pracy Zgadzacie si? Regram lenaterlutter vers24vers24inspirationsfashionlifeofficedesignregramphotographywhitesimpledetailsfashionbloggerapartment
  • Pracujemy vers24people working vers24daily office cooking inspirations daily people stylehellip
  • Prezentacja nowej kolekcji tatuumofficial vers24vers24eventtatuumpressdaynewcollectionfashionfashiongramfashionpostinstafashionvscopoland
  • kerastaseofficial beauty day! vers24vers24eventbeautyeventkerastasecosmeticspresentationvscocamvscopoland
  • Dzie dobry! witujecie Mikoajki? vogueparis tak! W najnowszym numerze znajdzieciehellip
  • Poniedziaek z kaw vers24daily vers24kawa vers24people juicepresspeople coffeetime

 

Prace Wróblewskiego, Starowieyskiego, Fangora, Beksińskiego – na jednej wystawie

Vers-24 poleca: książkowe nowości

Młodzi artyści: Tomasz Bieniek

Charlotte Rouge / Winter Lingerie Collection

Limi­to­wa­na edy­cja zmy­sło­wej bie­li­zny Char­lot­te Rouge to lekar­stwo na nudę i zimo­we smut­ki. Świa­do­mo­ść, że pod gru­by­mi war­stwa­mi swe­trów i sza­li­ków kry­je się sek­sow­na koron­ka…

WISHBONE JESIEŃ – ZIMA 2016

Wnę­trza kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia w wiel­ko­miej­skim sty­lu to tło naj­now­szej sesji wize­run­ko­wej Wish­bo­ne. Mini­ma­li­stycz­na mar­ka biżu­te­rii jak zawsze zaska­ku­je wyczu­ciem sma­ku i wpi­su­je się z nowo­ścia­mi…

Bielizna – idealny prezent pod choinkę

Mała rze­cz, a cie­szy – czy ist­nie­je lep­szy spo­sób, by spra­wić uko­cha­nej oso­bie rado­ść i w pre­zen­cie pod cho­in­kę poda­ro­wać jej kom­plet ulu­bio­nej bie­li­zny? Zmy­sło­wa…

Bielizna jest głównym bohaterem kolekcji, w której zadbano o każdy szczegół

Ubra­nia z nowej kolek­cji Oysho sta­no­wią wizu­al­ny wszech­świat, w któ­rym dostrzec moż­na dba­ło­ść o szcze­gó­ły. Oysho two­rzy atmos­fe­rę peł­ną wra­żeń – od słod­ko­ści po naj­in­ten­syw­niej­szą…

Fashion PR Talks – kampania #OPPORTUNITYCALL

Każ­dy z nas doszu­ku­je się w codzien­no­ści zna­ków, któ­re będą wska­zy­wa­ły, że to wła­śnie teraz świat nam sprzy­ja. Kam­pa­nia #OPPORTUNITYCALL to humo­ry­stycz­ne odnie­sie­nie do szu­ka­nia…

Reformation, czyli ekologiczny szyk

Była model­ka Yael Afla­lo stwo­rzy­ła w 2009 roku kul­to­wą już, przy­ja­zną dla śro­do­wi­ska mar­kę Refor­ma­tion na zaple­czu jed­ne­go ze skle­pów w Los Ange­les, gdzie w…

Właściwości odżywcze winogron

Muffinki z twarogiem

Ciasteczka z 4 składników

Kosmetyki na zimę

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

KORPO ŻYCIE – CZYLI TROCHĘ INACZEJ O PRACY W KORPORACJI

Cała prawda o pracy wolnego strzelca, czyli freelance w pełnym wymiarze